Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2009-04-16

Komunikat Zarządu ZKDP w sprawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego

W dniu 3 grudnia 2008 roku Sąd Koleżeński ZKDP w swoim Orzeczeniu (Sygn. 5/6/2008) odniósł się do praktyk Zarządu związanych z korzystaniem z uprawnień wynikających z par. 24 ust. 1 lit. l) w związku z lit. f) i g) statutu ZKDP oraz w związku z par. 9 ust. 9 Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, dotyczących interpretacyjnych kompetencji Zarządu w sprawach nieuregulowanych przepisami ZKDP.
Ze względu na fakt, że rozstrzygnięcie ma charakter precedensowy, Zarząd postanowił poinformować o jego konsekwencjach członków Związku, jako że stanowić one będą w przyszłości podstawę dla praktyk Zarządu w podobnych sprawach.
Z Orzeczenia wynika bowiem, iż:
a) Zarząd ma prawo oczekiwać wyjaśnień w sprawie składanych przez Wydawców deklaracji;
b) udzielenie w takim przypadku wyczerpujących odpowiedzi przez Wydawcę leży w jego interesie, ułatwia bowiem Zarządowi podejmowanie prawidłowych decyzji interpretacyjnych i może zapobiec zastosowaniu dotkliwych procedur, takich jak odrzucenie deklaracji lub zlecenie kontroli nadzwyczajnej.
Zarząd ZKDP stroi na straży rzetelności publikowanych deklaracji Związku, dlatego też pożądana jest każda pomoc Członka Związku w przybliżeniu stanu faktycznego, pomocnego Zarządowi w interpretacji danych w deklaracjach, lub praktyk Członków, które mogą mieć znaczenie dla rzetelności danych Związku. (Uchwała nr 17/2009).