Dane

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2009-01-31

Ustalenia XXIV Zjazdu Zwyczajnego ZKDP.

XXIV Zjazd Związku Kontroli Dystrybucji Prasy zatwierdził plany finansowe Związku i PBC na 2009 rok oraz przyjął sprawozdanie komisji ds. standaryzacji danych. Wprowadzono także zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. I tak, ze składu Sądu Koleżeńskiego odwołano Elżbietę Gers-Wytrębowicz (Medieval), a w jej miejsce powołano Jerzego Janczaka (G+J Gruner+Jahr Polska). W Komisji Rewizyjnej - Stanisława Ceniuka (Kurier Lubelski) zastąpiła Anna Banaszek (Towarzystwo Wydawnicze i Literackie).

Podczas zjazdu swoje sprawozdanie przedstawiła komisja ds. standaryzacji danych. Jej zadaniem jest uregulowanie i ujednolicenie procesu wymiany danych sprzedażowych i analitycznych pomiędzy wydawcami a kolporterami na poziomie powiatów. Standard wymiany takich informacji został już opracowany i zaakceptowany przez XIX Zjazd ZKDP.

Prace nad wprowadzeniem powiatów do deklaracji ZKDP są prowadzone dalej. Proces wymiany danych pomiędzy firmami kolportażowymi, wydawcami a ZKDP wymaga jeszcze dopracowania, zwłaszcza od strony formalnej. Co prawda wydawcy otrzymali już odpowiednie oświadczenia, na podstawie, których dystrybutorzy będą mogli udostępniać niezbędne informacje, jednak spośród 41 firm 14 nie odpowiedziało na otrzymane pisma, a brak ich zgody uniemożliwia zamknięcie tego etapu prac komisji.

Dopracowania wymaga także strona techniczna przedsięwzięcia. Obecnie tylko dwie (Ruch i Franpress) z pięciu firm kolportażowych przekazują poprawne pliki z danymi. Informacje otrzymywane z firmy Kolporter wymagają poprawy, a spółka HDS nie rozpoczęła ich wysyłania. Garmond Press, do dnia zjazdu, w ogóle nie podpisał umowy z ZKDP w tej sprawie.

Tak, więc decyzja o terminie wejścia w życie postanowień dotyczących geograficznej struktury rozpowszechniania w podziale na powiaty, została przesunięta do kolejnego zjazdu (w czerwcu 2009 r.).