Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2008-11-23

XXIV Zjazd ZKDP rozpocznie obrady w poniedziałek 15 grudnia o godz. 10.00 Dodatkowo informujemy, że od godz. 12:00 kontynuowane będą obrady IV Nadzwyczajnego Zjazdu ZKDP

Obrady XXIV Zjazdu rozpoczną się w poniedziałek 15 grudnia w Domu Dziennikarza przy ulicy Foksal 3/5 w Warszawie. Dodatkowo od godziny 12:00 kontynuowane będą obrady IV Nadzwyczajnego Zjazdu ZKDP (materiały na Zjazd)

Zarząd Związku przypomina, że mandaty zjazdowe będą wydawane delegatom wyłącznie po okazaniu odpowiedniego pełnomocnictwa (materiały na Zjazd) oraz kopii aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Delegaci proszeni są o wcześniejsze przesyłanie pełnomocnictw do biura Związku, co powinno usprawnić ich weryfikację.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego Zjazdu.

3. Zatwierdzenie porządku obrad i Regulaminu Zjazdu.

4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Zmiany w składzie Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej ZKDP.

6. Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego ZKDP na 2009 rok.

7. Podjęcie uchwały określającej sposób głosowania w imieniu Związku na zgromadzeniu wspólników PBC, sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia planu finansowego tej spółki na 2009 rok.

8. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji ds. standaryzacji danych.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.