Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2008-10-17

IV Nadzwyczajny Zjazd ZKDP rozpocznie obrady we wtorek 28 października o godz. 10.00

Realizując uchwałę nr 12/2008 XXIII Zjazdu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 24 czerwca br. Zarząd ZKDP zwołał IV Nadzwyczajny Zjazd ZKDP.

Obrady rozpoczną się we wtorek 28 października o godz. 10 w Domu Dziennikarza przy ulicy Foksal 3/5 w Warszawie. Posiedzenie zaplanowano na jeden dzień.

Zarząd Związku przypomina, że mandaty zjazdowe będą wydawane delegatom wyłącznie po okazaniu odpowiedniego pełnomocnictwa (materiały na Zjazd) oraz kopii aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Delegaci proszeni są o wcześniejsze przesyłanie pełnomocnictw do biura Związku, co powinno usprawnić ich weryfikację.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego Zjazdu.

3. Zatwierdzenie porządku obrad i Regulaminu Zjazdu.

4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Rozpatrzenie i uchwalenie zmian oraz zatwierdzenie tekstu jednolitego Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.