Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2008-07-03

XXIII Zjazd Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, który obradował 24 czerwca br., zobowiązał Zarząd ZKDP do zwołania do 31 października br. Zjazdu Nadzwyczajnego w celu rozpatrzenia zmian w Regulaminie kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy.

Zjazd zatwierdził sprawozdanie finansowe ZKDP za 2007 rok oraz udzielił Zarządowi Związku absolutorium.

Delegaci przyjęli także sprawozdania z działalności komisji zjazdowych (ds. e-wydań, statutowo-regulaminowej oraz komisji ds. standaryzacji danych), upoważniając je do kontynuowania prac.

Zjazd dokonał zmiany w składzie Zarządu - w miejsce ustępującego Jerzego Janczaka powołano Dariusza Kołacza (RUCH SA). Zmienił się również częściowo skład Komisji Rewizyjnej. Z pracy w niej zrezygnowała bowiem Monika Pąśko-Melon, a nowym członkiem tej Komisji został Piotr Twarowski (Egmont Polska).

Powołano nowy skład Komisji statutowo-regulaminowej. W jej pracach uczestniczyć będą: Janusz Snarski, Stanisław Ceniuk, Anna Kuczyńska, Bogdan Ścibut, Maciej Małek, Maria Kardas, Adam Popielski, Tomasz Suski, Mirosław Tański, Grzegorz Barej, Elżbieta Gers-Wytrębowicz, Rafał Kamiński, Jerzy Janczak i Piotr Zmelonek. Komisja wyłoni spośród swoich członków grupę roboczą, której celem będzie opracowanie nowych zasad posługiwania się danymi ZKDP

Delegaci obecni na XXIII zjeździe upoważnili również Zarząd ZKDP, aby we współpracy z innymi organizacjami, rozpoczął prace nad stworzeniem wspólnego narzędzia, umożliwiającego pokazanie faktycznego zasięgu i skuteczności dotarcia prasy jako medium reklamowego.

Postanowienia XXIII Zjazdu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy z dnia 24 czerwca 2008 roku. Materiały w wersji spakowanej (plik zip)