Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2008-06-18

XXIII Zjazd ZKDP rozpocznie obrady we wtorek 24 czerwca o godz. 10.00

Uchwalenie zmian w Regulaminie kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w ZKDP oraz przyjęcie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i komisji zjazdowych – oto najważniejsze punkty programu XXIII Zwyczajnego Zjazdu ZKDP.

Obrady rozpoczną się we wtorek 24 czerwca o godz. 10 w Domu Dziennikarza przy ulicy Foksal 3/5 w Warszawie. Posiedzenie zaplanowano na jeden dzień.

Zarząd Związku przypomina, że mandaty zjazdowe będą wydawane delegatom wyłącznie po okazaniu odpowiedniego pełnomocnictwa (materiały na Zjazd) oraz kopii aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Delegaci proszeni są o wcześniejsze przesyłanie pełnomocnictw do biura Związku, co powinno usprawnić ich weryfikację.

Planowany porządek obrad XXIII Zwyczajnego Zjazdu ZKDP:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego Zjazdu.

3. Zatwierdzenie porządku obrad i Regulaminu Zjazdu.

4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności ZKDP za 2007 rok.

6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2007 rok.

7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za 2007 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi ZKDP absolutorium.

9. Zmiany w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej ZKDP.

10. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji ds. standaryzacji danych.

11. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji ds. e-wydań.

12. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji statutowo-regulaminowej.

13. Uchwalenie zmian oraz zatwierdzenie tekstu jednolitego Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w ZKDP, w brzmieniu które będzie obowiązywało od 1 lipca 2008 roku.

14. Uchwalenie zmian oraz zatwierdzenie tekstu jednolitego Regulaminu Zarządu ZKDP.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad.