Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2008-05-20

Upomnienie dla Presspubliki

Zarząd ZKDP po rozpatrzeniu skargi Polskapresse, dotyczącej zawartości prezentacji zatytułowanej „Strategie budowania sprzedaży na przykładzie ogólnopolskich dzienników opiniotwórczych i biznesowych”, udzielił Presspublice upomnienia. Uznano bowiem, że doszło do naruszenia zapisów Regulaminu kontroli dystrybucji prasy zarejestrowanej w ZKDP.

Sporna prezentacja została wykorzystana 11 grudnia ubiegłego roku podczas konferencji zorganizowanej przez firmę OMD. Przedstawiała ona dane dotyczące sprzedaży siedmiu dzienników („Rzeczpospolita”, „Gazeta Wyborcza”, „Dziennik”, „Gazeta Prawna”, „Puls Biznesu”, „Parkiet”, „Gazeta Podatkowa”), jak również wpływu na nią różnego rodzaju dodatków takich jak np. płyty DVD czy książki dołączane do poszczególnych wydań.

Polskapresse zarzuciło autorom prezentacji szereg naruszeń. Wątpliwości wzbudziło np. to, że zbyt swobodnie posługiwano się terminologią i wprowadzono terminy, które nie występują w Regulaminie (dotyczy to np. takich pojęć jak „sprzedaż kioskowa” czy „liczba płyt”). Dane były prezentowane tak, że nie można było precyzyjnie wskazać okresu, którego dotyczą i zweryfikować ich zgodności z danymi ZKDP.

Po zapoznaniu się z dodatkowymi wyjaśnieniami przedstawicieli Presspubliki, którzy argumentowali, że kwestionowana prezentacja nie miała na celu porównania informacji o poszczególnych tytułach, a jedynie „obrazowanie tendencji na rynku, zbiorczo”, Zarząd ZKDP uznał, że wydawca nie przedstawił wiarygodnych argumentów obalających zarzuty Polskapresse i zdecydował się ukarać spółkę Presspublica upomnieniem (Uchwała nr 26/2008). Stwierdzono bowiem, że doszło do naruszenia zapisów Regulaminu kontroli. Nie jest bowiem dopuszczalne publikowanie danych, których ZKDP nie mogłoby zweryfikować, podobnie jak i używanie terminów nie występujących w deklaracjach. Do porównań można stosować jedynie dane z tych samych rubryk deklaracji i z porównywalnych okresów.

W tej sytuacji Zarząd nakazał spółce Presspublica zaniechanie rozpowszechniania kwestionowanej prezentacji. O popełnionych naruszeniach wydawca powinien poinformować poprzez zamieszczenie w swoim w serwisie internetowym uchwały (nr 26) Zarządu ZKDP.

Firmę zobowiązano także do przesłania wszystkim uczestnikom konferencji oświadczenia zawierającego przeprosiny za uchybienie standardom obowiązującym członków ZKDP.