Dane

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2008-05-20

Upomnienie dla spółki Media Regionalne

Powodem takiej decyzji Zarządu ZKDP była zawartość prezentacji zatytułowanej „Media Regionalne Dziś i jutro..”, niezgodna z zapisami Regulaminu kontroli dystrybucji prasy zarejestrowanej w ZKDP odnoszącymi się do zasad publikacji danych ZKDP.

Sporne materiały wykorzystano podczas konferencji zorganizowanej 11 grudnia ubiegłego roku przez firmę OMD. Zastrzeżenia co do zawartości i sposobu interpretacji danych dotyczących sprzedaży pism wydawanych przez spółkę Media Regionalne zgłosiła spółka Polskapresse. We wniosku skierowanym na ręce Zarządu ZKDP, jej przedstawiciele zwrócili uwagę na szereg nieprawidłowości. Zakwestionowali m.in. użycie w prezentacji pojęcia „wydanie magazynowe”, które nie występuje w deklaracjach, a także sposób porównania wyników rozpowszechniania dwóch grup tytułów (w skład pierwszego wchodziło 13 pism, w skład drugiego - 21) z wynikami dwóch gazet ogólnopolskich: „Fakt” i „Dziennik”. Wątpliwości spółki Polskapresse budziło to, że nie określono precyzyjnie, które tytuły wchodzą w skład każdego z pakietów, a także to, że na wykresach nie podano sumarycznej wielkości ich rozpowszechniania, a jedynie odwzorowano ją graficznie, co zdaniem Polskapresse, uniemożliwiło weryfikację tych informacji. Zastrzeżenia wzbudziło również zestawienie wyników rozpowszechniania tytułów o różnych obszarach rozpowszechniania – pojedynczych dzienników ogólnopolskich z pismami regionalnymi oraz zastosowanie zaokrąglenia danych do pełnego tysiąca, zamiast posłużenia się dokładnymi liczbami zamieszczanymi w deklaracjach.

Spółka Media Regionalne nie zakwestionowała merytorycznej treści zarzutów. Jej przedstawiciele argumentowali jednak, że prezentacja została sporządzona zgodnie z „dotychczasowymi doświadczeniami i powszechnie akceptowalną praktyką rynkową”, a zaprezentowane dane „nie zniekształcają obrazu rynku i nie pomniejszają pozycji konkurentów”.

Zarząd ZKDP nie podzielił jednak tego stanowiska. - Niezależnie od oceny charakterystyki praktyk rynkowych wydawców, jak i ewentualnych zmian Regulaminu, które ewentualnie może przyjąć wyłącznie Zjazd ZKDP, Zarząd ZKDP jest zobowiązany do oceny zachowań członków tej organizacji na podstawie aktów normatywnych aktualnie obowiązujących w ZKDP – czytamy w uzasadnieniu Zarządu ZKDP.

W tej sytuacji Zarząd zakazał rozpowszechniania spornej prezentacji i ukarał spółkę Media Regionalne upomnieniem (Uchwała nr 27/2008).Wydawcę zobowiązano także do poinformowania o zaistniałym przewinieniu na swoich stronach internetowych oraz przesłania uczestnikom konferencji oświadczenia z przeprosinami za wprowadzenie ich w błąd.