Dane

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2007-12-20

Upomnienie dla Polskapresse

Prezentacja multimedialna Polskapresse dotycząca poziomu sprzedaży gazet wchodzących w skład jej nowego projektu Polska, została opracowana z naruszeniem postanowień Regulaminu kontroli – uznał Zarząd ZKDP i ukarał za to Wydawcę upomnieniem. Spółce nakazano także poinformowanie o zaistniałych naruszeniach i rozesłanie do odbiorców przeprosin. Nieprawidłowe były również informacje umieszczone na internetowej stronie firmy.

Sprawę rozpatrywano na wniosek spółki Axel Springer Polska wydawcy dwóch ogólnopolskich dzienników Fakt Gazeta Codzienna i Dziennik. Polska Świat Europa. Pismo w tej sprawie trafiło do ZKDP 13 listopada 2007 roku. Wątpliwości spółki Axel Springer dotyczyły prezentacji multimedialnej zatytułowanej „Nowy projekt ogólnopolski Grupy Wydawniczej Polskapresse”, a także informacji biura prasowego zamieszczonej na początku listopada na firmowej stronie internetowej. Dane, które wywołały sprzeciw firmy Axel Springer zaprezentowano w październiku podczas łódzkiej konferencji zorganizowanej w tamtejszej siedzibie Polskapresse. Pokazywano je także w domach mediowych.

Firma Axel Springer zakwestionowała sposób i metody porównania przez Polskapresse wyników sprzedaży 6 swoich gazet z dwoma wydawanymi przez nią tytułami: Fakt i Dziennik za okres styczeń – lipiec 2007 roku.

Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami spółki Polskapresse, Zarząd ZKDP uznał, że firma rzeczywiście naruszyła zapisy Regulaminu obowiązującego w ZKDP, za co wymierzył spółce karę upomnienia (Uchwała nr 65/2007). Wydawcy nakazano zaniechanie publikowania takich informacji i poinformowanie o przewinieniach w firmowym serwisie internetowym. Odnośna informacja powinna widnieć tam przez cztery tygodnie.
Zarząd ZKDP zobowiązał także spółkę Polskapresse do przesłania uczestnikom konferencji oświadczenia, w którym przyznaje się do prezentowania wprowadzających klientów w błąd danych i przeprasza spółkę Axel Springer za ten fakt.

W ocenie Zarządu, w kwestionowanej prezentacji dopuszczono się kilku rażących naruszeń zasad obowiązujących członków ZKDP.

Po pierwsze, zestawiono dane dotyczące pojedynczych kontrolowanych tytułów prasowych (pochodzące z dających się zweryfikować rubryk deklaracji) z danymi dotyczącymi „6 Dzienników Polskapresse”; brak opisu, które tytuły Polskapresse zsumowano uniemożliwił weryfikację poprawności danych dla „6 Dzienników Polskapresse”, co jest niezgodne z wymogami Regulaminu, gdyż przy porównywaniu należy stosować „dane z tych samych rubryk deklaracji”.
Ponadto tytuły z prezentacji różnią się ze względu na obszar dystrybucji - wydawane przez Polskapresse są pismami regionalnymi, a dzienniki Axel Springer – ogólnopolskimi, a zgodnie z wymogami Regulaminu, do porównań wolno wykorzystać wyłącznie dane odnoszące się do tego samego zasięgu dystrybucji.
Także wyniki sprzedaży przedstawiono w sposób zniekształcony. Zastosowano nie tylko różne okresy porównawcze – w jednym wypadku średnią dla wydań poniedziałek-czwartek porównano ze średnią dla wydań poniedziałek-środa, ale dane zaokrąglono do pełnych tysięcy, mimo iż Regulamin nie zezwala na takie praktyki.

Spółka Axel Springer wskazywała także, że informacje zamieszczone na początku listopada na firmowej stronie Polskapresse, zawierające podsumowanie wyników rozpowszechniania dla wszystkich pism regionalnych wydawanych przez tą firmę z wynikami Kuriera Lubelskiego, są niezgodne z Regulaminem. Zarząd ZKDP, również uznał ten sposób prezentacji za naruszenie zasad obowiązujących członków Związku, ponieważ dane własne wydawców można publikować „wyłącznie w formacie przyjętym przez ZKDP (jak we wzorach deklaracji)”– wyjaśniono w uchwale.
Informacje zamieszczone na początku listopada 2007 r. w internecie zostały przez firmę usunięte kilkanaście dni później. To dlatego Zarząd ZKDP, korzystając z nadanych mu uprawnień, odstąpił w tym przypadku od wymierzenia kary. Wpłynął na to także fakt, że 12 listopada 2007 roku Polskapresse złożyła wniosek do Zarządu ZKDP z prośbą o wykładnię zapisów Regulaminu w kwestii publikacji danych własnych (zobacz: Uchwała nr 64/2007).