Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2007-12-20

Sposób prezentacji danych własnych (przed publikacją danych przez ZKDP) polegający na sumowaniu sprzedaży wszystkich pism zawierających w tytule wspólną nazwę „Polska”, jest niezgodny z zapisami Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy ZKDP – orzekł Zarząd Związku. Niedopuszczalne jest także łączenie ich z wynikami osiąganymi przez „Kurier Lubelski”, pismo innego wydawcy.

Oto oficjalna odpowiedź Zarządu ZKDP na pytanie zawarte we wniosku spółki Polskapresse. 12 listopada br. Wydawca zwrócił się o interpretację zapisów prawa obowiązującego członków Związku dotyczących zasad prezentowania tzw. danych własnych, czyli informacji którymi posługuje się wydawca przed złożeniem deklaracji i jej publikacją przez Związek.

Zarząd ZKDP uznał, że: „sumowanie danych własnych o sprzedaży ogółem wszystkich dzienników regionalnych, które posiadają w tytule wspólny człon „Polska”, w tym 17 dzienników wydawanych przez Polskapresse i jednego dziennika współpracującego z tym wydawcą, ale wydawanego przez inny podmiot (Kurier Lubelski), jest niezgodne z § 23 ust. 4 Regulaminu”.

- W rejestrze kontrolowanych tytułów prasowych występuje bowiem 17 odrębnych dzienników regionalnych. Ich dane wykazywane są w oddzielnych deklaracjach. W dodatku § 23 ust. 4 lit. a), d) i e) Regulaminu wymaga, aby publikowane dane własne odnosiły się wyłącznie do jednego „tytułu prasowego”, a członkowie ZKDP mogą publikować dane własne wyłącznie w formacie identycznym jak we wzorach deklaracji. W tej sytuacji niemożliwe jest posługiwanie się terminem suma sprzedaży ogółem, bowiem takiej rubryki w nich nie ma – brzmi oficjalne wyjaśnienie.

Nie jest dozwolone także, aby wydawca, członek ZKDP, przy publikacji danych własnych posługiwał się wynikami pisma wydawanego przez inną firmę, a „Kurier Lubelski”, który ukazuje się z podtytułem „Polska The Times”, nie należy do spółki Polskapresse. (Uchwała nr 64/2007 )