Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2007-12-13

XXII Zjazd ZKDP rozpocznie obrady 18 grudnia br.

Zatwierdzenie planu finansowego ZKDP i PBC na 2008 rok oraz zmiany w Regulaminie Kontroli zaproponowane przez Komisję Statutowo Regulaminową – oto niektóre z punktów obrad najbliższego XXII Zjazdu ZKDP.

Obrady rozpoczną się we wtorek 18 grudnia o godz. 10 w Domu Dziennikarza przy ulicy Foksal 3/5 w Warszawie.

Zarząd Związku przypomina, że mandaty zjazdowe będą wydawane delegatom wyłącznie po okazaniu odpowiedniego pełnomocnictwa (materiały na zjazd) oraz kopii aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Delegaci proszeni są o wcześniejsze przesyłanie pełnomocnictw do biura Związku, co powinno usprawnić ich weryfikację.

A oto pełny planowany porządek obrad XXI Zwyczajnego Zjazdu ZKDP:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego Zjazdu.

3. Zatwierdzenie porządku obrad i Regulaminu Zjazdu.

4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego ZKDP na 2008 rok.

6. Podjęcie uchwały określającej sposób głosowania w imieniu Związku na zgromadzeniu wspólników PBC, sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia planu finansowego tej spółki na 2008 rok.

7. Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej ZKDP.

8. Sprawozdanie Komisji ds. e-wydań.

9. Sprawozdanie Komisji ds. standaryzacji danych.

10. Sprawozdanie Komisji statutowo - regulaminowej.

11. Uchwalenie zmian oraz zatwierdzenie tekstu jednolitego Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w ZKDP, w brzmieniu które będzie obowiązywało od 1 stycznia 2008 roku.

12. Wolne wnioski.