Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2007-11-23

Dom Mediowy Pentagram zawieszony w prawach członka ZKDP

Wobec rażącego naruszenia zasad obowiązujących w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, Zarząd ZKDP zdecydował się zawiesić w prawach członka Dom Mediowy Pentagram (Magazyn Handlowiec Info) jednocześnie występując do Sądu Koleżeńskiego z wnioskiem o wykluczenie tego wydawcy ze Związku.

Uchwała nr 60/2007 z 21 listopada 2007 roku ), DM Pentagram zakazano tym samym posługiwania się znakiem Związku. Wydawcy nie przysługuje także prawo dostępu do danych ZKDP i do publikacji deklaracji o wysokości nakładu i rozpowszechniania miesięcznika Magazyn Handlowiec Info.

Powodem tak ostrej reakcji Zarządu jest odmowa udostępnienia przez wydawcę dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia i zakończenia kontroli wydawanych przez firmę czasopism za rok kalendarzowy 2006, co pozwoliłoby zweryfikować informacje przekazywane Związkowi w deklaracjach. DM Pentagram odmówił także poddania się kontroli nadzwyczajnej, która miała dotyczyć danych za rok bieżący.

Wydawca nie podporządkował się decyzjom Zarządu Związku, mimo dwukrotnego upomnienia (Uchwała nr 46/2007 i nr 47/2007), a także wyznaczenia przez Zarząd Związku dodatkowego terminu na udostępnienie wymaganych informacji. DM Pentagram zaskarżył obie uchwały Zarządu do Sądu Koleżeńskiego, który po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i po wysłuchaniu oświadczeń przedstawicieli stron nie znalazł podstaw do ich uchylenia. Uznał, że obie uchwały są uzasadnione merytorycznie i formalnie, w pełni podtrzymał stanowisko Zarządu i zobowiązał do podjęcia kroków przewidzianych statutem. W uzasadnieniu orzeczenia Sąd wskazał, że skoro wydawca dobrowolnie wstąpił do organizacji, to zdawał sobie sprawę, że jest zobowiązany do przestrzegania jej statutu i regulaminu, w tym obowiązku poddania się kontroli zwyczajnej i nadzwyczajnej. DM Pentagram uniemożliwił przeprowadzenie takiego audytu. Tak rażące naruszanie prawa i wymogów obowiązujących wydawców zrzeszonych w Związku nie mogło więc być dłużej tolerowane.