Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2007-05-18

XXI Zjazd ZKDP rozpocznie obrady 26 czerwca br.

Wybory nowych władz Związku i powołanie Zarządu spółki Polskie Badania Czytelnictwa oraz zmiany w Regulaminie kontroli ZKDP – oto niektóre z punktów obrad najbliższego XXI Zjazdu ZKDP.

Obrady rozpoczną się we wtorek 26 czerwca o godz. 10 w Domu Dziennikarza przy ulicy Foksal 3/5 w Warszawie.

Zarząd Związku przypomina, że mandaty zjazdowe będą wydawane delegatom wyłącznie po okazaniu odpowiedniego pełnomocnictwa (materiały na zjazd) oraz kopii aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Delegaci proszeni są o wcześniejsze przesyłanie pełnomocnictw do biura Związku, co powinno usprawnić ich weryfikację.

A oto pełny planowany porządek obrad XXI Zwyczajnego Zjazdu ZKDP:
1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego Zjazdu.

3. Zatwierdzenie porządku obrad i Regulaminu Zjazdu.

4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności ZKDP za 2006 rok.

6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2006 rok.

7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za 2006 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi ZKDP absolutorium.

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zarządu PBC Sp. z o.o. spośród kandydatów zgłoszonych przez Radę Nadzorczą PBC Sp. z o.o.

10. Wybory organów ZKDP.

11. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji ds. standaryzacji danych.

12. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji ds. e-wydań.

13. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji statutowo-regulaminowej.

14. Zmiany w Regulaminie kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w ZKDP.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad.