Dane

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2007-01-29

Zgodnie z decyzją ostatniego Zjazdu ZKDP z dnia 14 grudnia 2006 roku, kontynuuje prace Komisja Statutowo-Regulaminowa.

Zadaniem Komisji jest mi.in. rozpatrywanie wniosków członków ZKDP skutkujących zmianami w Statucie lub Regulaminie Kontroli. Przypominamy, że spotkania Komisji odbywają się co dwa tygodnie (najbliższe posiedzenie we czwartek 8 lutego br.), a wnioski zawierające propozycje zmian, wraz z uzasadnieniem, należy składać na piśmie za pośrednictwem Biura ZKDP (pocztą, faxem lub e-mailem). W załączeniu notatka ze spotkania w dniu 11 stycznia br., która zawiera m.in. interpretację zapisów dotyczących wydłużenia okresu rozpowszechniania kontrolowanego tytułu prasowego oraz posługiwania się danymi własnymi wydawcy. Zachęcamy do zapoznania się z tymi ustaleniami Komisji.