Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2007-11-29

XX Zjazd ZKDP rozpocznie obrady 14 grudnia br.

Zmiany w statucie i Regulaminie kontroli Związku, zatwierdzenie przyszłorocznych budżetów ZKDP i PBC oraz podjęcie uchwał związanych z reorganizacją spółki PBC – oto niektóre z punktów obrad najbliższego XX Zjazdu ZKDP.

Obrady rozpoczną się w czwartek 14 grudnia o godz. 10 w Domu Dziennikarza przy ulicy Foksal 3/5 w Warszawie.

Zarząd Związku przypomina, że mandaty zjazdowe będą wydawane delegatom wyłącznie po okazaniu odpowiedniego pelnomocnictwa (materiały na zjazd) oraz kopii aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Delegaci proszeni są o wcześniejsze przesyłanie pełnomocnictw do biura Związku, co powinno usprawnić ich weryfikację.

A oto pełny planowany porządek obrad XX Zwyczajnego Zjazdu ZKDP:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego Zjazdu.

3. Zatwierdzenie porządku obrad i Regulaminu Zjazdu.

4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Zatwierdzenie planu finansowego ZKDP na 2007 rok.

6. Podjęcie uchwały określającej sposób głosowania w imieniu Związku na zgromadzeniu wspólników PBC, sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia planu finansowego tej spółki na 2007 rok.

7. Wyrażenie zgody na zmianę aktu założycielskiego PBC, sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

8. Wyrażenie zgody na zbycie przez ZKDP części udziałów w kapitale zakładowym PBC, sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

9. Sprawozdanie Komisji do spraw standaryzacji danych.

10. Sprawozdanie Komisji statutowo - regulaminowej.

11. Zmiany w statucie ZKDP.

12. Uchwalenie zmian oraz zatwierdzenie tekstu jednolitego Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w ZKDP, w brzmieniu, które będzie obowiązywało od 1 stycznia 2007 roku.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.