Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

Warunki


Aby zostać członkiem Związku Kontroli Dystrybucji Prasy należy złożyć w Biurze Związku następujące dokumenty:

  • wypełniony formularz deklaracji członkowskiej (załącznik nr 1 do Statutu ZKDP) podpisany przez osobę/osoby do tego upoważnione;
  • potwierdzenie uiszczenia wpisowego w wysokości 1.000 (jednego tysiąca) złotych - przelewem na konto BZ WBK: 66 1500 1126 1211 2007 7283 0000;
  • kserokopię wyciągu z rejestru sądowego z nazwiskami osób upoważnionych do zaciągania w jej imieniu zobowiązań (w przypadku spółek cywilnych i indywidualnej działalności gospodarczej kserokopię wpisu do rejestru działalności gospodarczej).

Wydawcy czasopism składają ponadto:

  • wypełniony formularz zgłoszenia tytułu do kontroli ZKDP;
  • kserokopię rejestru sądowego tytułu zgłaszanego do kontroli;
  • egzemplarz tytułu zgłaszanego do kontroli, jeżeli wydawca zgłasza do rejestracji tytuł prasowy jeszcze przed opublikowaniem pierwszego numeru, do wniosku dołącza wydruk ostatecznej wersji strony tytułowej (z numeracją i datą) oraz strony redakcyjnej (ze „stopką”).

BZ WBK nr konta 66 1500 1126 1211 2007 7283 0000