Dane

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2012-12-21

Konkurs na autoryzowanych audytorów ZKDP

Informujemy, że Związek Kontroli Dystrybucji Prasy rozpoczyna procedurę wyłonienia audytorów, których zadaniem będzie kontrola nakładu i rozpowszechniania zarejestrowanych w ZKDP tytułów prasowych, zgodnie z postanowieniami Statutu i Regulaminu kontroli ZKDP. Pod uwagę będą brane podmioty spełniające wymogi określone w Regulaminie wyboru audytorów.

Regulamin wyboru audytorów, zawierający m.in. szczegółowe informacje dotyczące wymagań stawianych autoryzowanym audytorom, zakres ich pracy i zasady ustalania ceny oraz Statut i Regulamin kontroli ZKDP znajdują się na stronie www.zkdp.pl lub dostępne są w siedzibie Związku.

Termin składania ofert upływa 22 stycznia 2013 roku. Oferty wraz z załącznikami należy dostarczyć do siedziby Związku lub wysłać listem poleconym na adres: Związek Kontroli Dystrybucji Prasy, ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa (z dopiskiem „AUDYTOR”). Decyduje data stempla pocztowego. Przekazane zgłoszenia nie będą zwracane. ZKDP zastrzega sobie prawo nierozpatrywania ofert bez podania przyczyny.