Dane

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2013-05-21

XXXIII Zjazd ZKDP rozpocznie obrady 20 czerwca 2013 roku

Obrady rozpoczną się w czwartek 20 czerwca o godz. 10.00 w Domu Dziennikarza przy ulicy Foksal 3/5 w Warszawie. Zarząd Związku przypomina, że mandaty zjazdowe będą wydawane delegatom wyłącznie po okazaniu odpowiedniego pełnomocnictwa (materiały na Zjazd) oraz kopii aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Delegaci proszeni są o wcześniejsze przesyłanie pełnomocnictw do Biura Związku, co powinno usprawnić ich weryfikację.

Planowany porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Wybór przewodniczącego Zjazdu.
3.    Zatwierdzenie porządku obrad i Regulaminu Zjazdu.
4.    Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5.    Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności ZKDP za 2012 rok.
6.    Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2012 rok.
7.    Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za 2012 rok.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi ZKDP absolutorium.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zarządu PBC Sp. z o.o.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zarządu PBC Sp. z o.o. spośród kandydatów zgłoszonych przez Radę Nadzorczą PBC Sp. z o.o.
11.    Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji statutowo-regulaminowej.
12.    Zmiany w statucie ZKDP.
13.    Wybory organów ZKDP.
14.    Uchwalenie zmian oraz zatwierdzenie tekstu jednolitego Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w ZKDP.
15.    Wolne wnioski.
16.    Zamknięcie obrad.