Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2013-11-14

XXXIV Zjazd ZKDP - 5 grudnia 2013 roku, godz. 10

Obrady rozpoczną się w czwartek 5 grudnia o godz. 10.00 w Domu Dziennikarza przy ulicy Foksal 3/5 w Warszawie. Zarząd Związku przypomina, że mandaty zjazdowe będą wydawane delegatom wyłącznie po okazaniu odpowiedniego pełnomocnictwa (materiały na Zjazd) oraz kopii aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Delegaci proszeni są o wcześniejsze przesyłanie pełnomocnictw do Biura Związku, co powinno usprawnić ich weryfikację.

Planowany porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Wybór przewodniczącego Zjazdu.
3.    Zatwierdzenie porządku obrad i Regulaminu Zjazdu.
4.    Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego ZKDP na 2014 rok.
6.    Podjęcie uchwały określającej sposób głosowania w imieniu Związku na zgromadzeniu wspólników PBC, sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia planu finansowego tej spółki na 2014 rok.
7.    Zmiany w składzie Zarządu ZKDP (wybór uzupełniający).
8.    Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji statutowo-regulaminowej.
9.    Zmiany w statucie ZKDP.
10.    Uchwalenie zmian oraz zatwierdzenie tekstu jednolitego Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w ZKDP.
11.    Wolne wnioski.
12.    Zamknięcie obrad.