Dane

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2012-05-23

XXXI Zjazd ZKDP rozpoczęcie obrady 19 czerwca br.

Obrady rozpoczną się we wtorek 19 czerwca o godz. 10:00 w Domu Dziennikarza przy ulicy Foksal 3/5 w Warszawie.

Zarzą Związku przypomina, że mandaty zjazdowe będą wydawane delegatom wyłącznie po okazaniu odpowiedniego pełnomocnictwa (materiały na zjazd) oraz kopii aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Delegaci proszeni są o wcześniejsze przesyłanie pełnomocnictw do Biura Związku, co powinno usprawnić ich weryfikację.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego Zjazdu.
 3. Zatwierdzenie obrad i Regulaminu Zjazdu.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działlności ZKDP za 2011 rok.
 6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2011 rok.
 7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za 2011 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania Zarządowi ZKDP absolutorium.
 9. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji ds. standaryzacji danych.
 10. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji statutowo-regulaminowej.
 11. Zmiany w statucie ZKDP.
 12. Uchwalenie zmian oraz zatwierdzenie tesktu jednolitego Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w ZKDP.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu głosowania w imieniu ZKDP na Zwyczajnym Zgromadzeniu Współników spółki Polskie Badania Czytelnictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie odwołania Pana Waldemara Izdebskiego z funckji Przewodniczacego Rady Nadzorczej spółki oraz powołania nowego członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.