Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2011-11-30

XXX Zjazd ZKDP rozpocznie obrady 16 grudnia br.

Obrady rozpoczną się w środę 16 grudnia o godz. 10.00 w Domu Dziennikarza przy ulicy Foksal 3/5 w Warszawie.
Zarząd Związku przypomina, że mandaty zjazdowe będą wydawane delegatom wyłącznie po okazaniu odpowiedniego pełnomocnictwa (materiały na Zjazd) oraz kopii aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Delegaci proszeni są o wcześniejsze przesyłanie pełnomocnictw do Biura Związku, co powinno usprawnić ich weryfikację.

Planowany porządek obrad XXX Zwyczajnego Zjazdu ZKDP:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego Zjazdu.

3. Zatwierdzenie porządku obrad i Regulaminu Zjazdu.

4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego ZKDP na 2012 rok.

6. Podjęcie uchwały określającej sposób głosowania w imieniu Związku na zgromadzeniu wspólników PBC, sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia planu finansowego tej spółki na 2012 rok.

7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji statutowo-regulaminowej.

8. Uchwalenie zmian oraz zatwierdzenie tekstu jednolitego Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w ZKDP.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.