Dane

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2014-05-13

XXXV Zjazd ZKDP - 12 czerwca 2014 roku, godz. 10

Obrady rozpoczną się w czwartek 12 czerwca o godz. 10.00 w Domu Dziennikarza przy ulicy Foksal 3/5 w Warszawie. Zarząd Związku przypomina, że mandaty zjazdowe będą wydawane delegatom wyłącznie po okazaniu odpowiedniego pełnomocnictwa (materiały na Zjazd) oraz kopii aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Delegaci proszeni są o wcześniejsze przesyłanie pełnomocnictw do Biura Związku, co powinno usprawnić ich weryfikację.

Planowany porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Wybór przewodniczącego Zjazdu.
3.    Zatwierdzenie porządku obrad i Regulaminu Zjazdu.
4.    Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5.    Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności ZKDP za 2013 rok.
6.    Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2013 rok.
7.    Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za 2013 rok.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi ZKDP absolutorium.
9.    Zmiany w składzie Sądu Koleżeńskiego (wybór uzupełniający).
10.    Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji statutowo-regulaminowej.
11.    Zmiany w statucie ZKDP.
12.    Uchwalenie zmian oraz zatwierdzenie tekstu jednolitego Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w ZKDP.
13.    Wolne wnioski.
14.    Zamknięcie obrad.