Dane

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2015-05-19

XXXVII Zjazd ZKDP - 18 czerwca 2015 roku, godz. 10

Obrady rozpoczną się w czwartek 18 czerwca br. o godz. 10.00 w Domu Dziennikarza przy ulicy Foksal 3/5 w Warszawie. Zarząd Związku przypomina, że mandaty zjazdowe będą wydawane delegatom wyłącznie po okazaniu odpowiedniego pełnomocnictwa (materiały na Zjazd)oraz kopii aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Delegaci proszeni są o wcześniejsze przesyłanie pełnomocnictw do Biura Związku, co powinno usprawnić ich weryfikację.

1.    Otwarcie obrad.
2.    Wybór przewodniczącego Zjazdu.
3.    Zatwierdzenie porządku obrad i Regulaminu Zjazdu.
4.    Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5.    Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności ZKDP za 2014 rok.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie stosowania przez ZKDP zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro.
7.    Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2014 rok.
8.    Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za 2014 rok.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi ZKDP absolutorium.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu głosowania w imieniu ZKDP na zgromadzeniu wspólników PBC Sp. z o.o. nad uchwałami w przedmiocie zmian umowy spółki PBC Sp. z o.o. i powołania Zarządu PBC Sp. z o.o. na kolejną kadencję.
11.    Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji statutowo-regulaminowej.
12.    Zmiany w statucie ZKDP.
13.    Wybory organów ZKDP.
14.    Uchwalenie zmian oraz zatwierdzenie tekstu jednolitego Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w ZKDP.
15.    Uchwalenie zmian oraz zatwierdzenie tekstu jednolitego Regulaminu opłat członkowskich ZKDP.
16.    Wolne wnioski.
17.    Zamknięcie obrad.