Dane

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2015-11-29

XXXVIII Zwyczajny Zjazd ZKDP - 8 grudnia 2015 r., godz. 10

Obrady rozpoczną się we wtorek 8 grudnia br. o godz. 10:00 w Domu Dziennikarza przy ulicy Foksal 3/5 w Warszawie. Zarząd Związku przypomina, że mandaty zjazdowe będą wydawane delegatom wyłącznie po okazaniu odpowiedniego pełnomocnictwa (materiały na Zjazd) oraz kopii aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Delegaci proszeni są o wcześniejsze przesyłanie pełnomocnictw do Biura Związku, co powinno usprawnić ich weryfikację.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego Zjazdu.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad i Regulaminu Zjazdu.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Prezentacja projektu Prasa+ Siła Marki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego ZKDP na 2016 rok.
 7. Podjęcie uchwały określającej sposób głosowania w imieniu Związku na zgromadzeniu wspólników PBC, sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia planu finansowego tej spółki na 2016 rok.
 8. Zmiany w składzie Zarządu ZKDP (wybór uzupełniający).
 9. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji statutowo-regulaminowej.
 10. Uchwalenie zmian oraz zatwierdzenie tekstu jednolitego Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w ZKDP.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.