Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2011-06-06

XXIX Zjazd ZKDP rozpocznie obrady 15 czerwca br.

Obrady rozpoczną się w środę 15 czerwca o godz. 10.00 w Domu Dziennikarza przy ulicy Foksal 3/5 w Warszawie.

Zarząd Związku przypomina, że mandaty zjazdowe będą wydawane delegatom wyłącznie po okazaniu odpowiedniego pełnomocnictwa (materiały na Zjazd) oraz kopii aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Delegaci proszeni są o wcześniejsze przesyłanie pełnomocnictw do Biura Związku, co powinno usprawnić ich weryfikację.

Planowany porządek obrad XXIX Zwyczajnego Zjazdu ZKDP:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego Zjazdu.

3. Zatwierdzenie porządku obrad i Regulaminu Zjazdu.

4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności ZKDP za 2010 rok.

6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2010 rok.

7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za 2010 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi ZKDP absolutorium.

9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zarządu PBC Sp. z o.o.

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zarządu PBC Sp. z o.o. spośród kandydatów zgłoszonych przez Radę Nadzorczą PBC Sp. z o.o.

11. Prezentacja raportu Komisji Zarządu ZKDP ds. prasy cyfrowej, dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie zasad kontroli prasy cyfrowej.

12. Wybory organów ZKDP.

13. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji ds. standaryzacji danych.

14. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji statutowo-regulaminowej.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad.