Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2016-05-11

XXXIX Zjazd ZKDP odbędzie się 21 czerwca 2016 roku.

Obrady rozpoczną się we wtorek 21 czerwca br. o godz. 10:00 w Domu Dziennikarza przy ulicy Foksal 3/5 w Warszawie. Zarząd Związku przypomina, że mandaty zjazdowe będą wydawane delegatom wyłącznie po okazaniu odpowiedniego pełnomocnictwa (materiały na Zjazd) oraz kopii aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Delegaci proszeni są o wcześniejsze przesyłanie pełnomocnictw do Biura Związku, co powinno usprawnić ich weryfikację.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego Zjazdu.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad i Regulaminu Zjazdu.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności ZKDP za 2015 rok.
 6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.
 7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za 2015 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi ZKDP absolutorium.
 9. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji statutowo-regulaminowej.
 10. Zmiany w statucie ZKDP1.
 11. Uchwalenie zmian oraz zatwierdzenie tekstu jednolitego Regulaminu kontrolinakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w ZKDP.
 12. Uchwalenie zmian oraz zatwierdzenie tekstu jednolitego Regulaminu opłat członkowskich ZKDP.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.


1Zgodnie z par. 35 Statutu „Uchwałę w sprawie zmiany statutu Związku podejmuje Zjazd większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 1/4 uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie, zaś w drugim terminie, ogłoszonym 30 minut po upływie pierwszego – w obecności co najmniej 10% uprawnionych do głosowania członków Związku.”