Dane

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2016-11-03

XL Zwyczajny Zjazd ZKDP - 7 grudnia 2016 r., godz. 10

Obrady rozpoczną się w środę 7 grudnia br. o godz. 10:00 w Domu Dziennikarza przy ulicy Foksal 3/5 w Warszawie. Zarząd Związku przypomina, że mandaty zjazdowe będą wydawane delegatom wyłącznie po okazaniu odpowiedniego pełnomocnictwa (materiały na Zjazd) oraz kopii aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Delegaci proszeni są o wcześniejsze przesyłanie pełnomocnictw do Biura Związku, co powinno usprawnić ich weryfikację.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego Zjazdu.
3. Zatwierdzenie porządku obrad i Regulaminu Zjazdu.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Prezentacja projektu Prasa+ Siła Marki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego ZKDP na 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały określającej sposób głosowania w imieniu Związku na zgromadzeniu wspólników PBC, sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia planu finansowego tej spółki na 2017 rok.
8. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji statutowo-regulaminowej.
9. Uchwalenie zmian oraz zatwierdzenie tekstu jednolitego Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w ZKDP.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.