Dane

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2017-05-19

XLI Zwyczajny Zjazd ZKDP, 22 czerwca, godz. 10:00

Obrady rozpoczną się w czwartek, 22 czerwca br., o godz. 10:00, w Domu Dziennikarza przy ulicy Foksal 3/5 w Warszawie. Zarząd Związku przypomina, że mandaty zjazdowe będą wydawane delegatom wyłącznie po okazaniu odpowiedniego pełnomocnictwa (materiały na Zjazd) oraz kopii aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Delegaci proszeni są o wcześniejsze przesyłanie pełnomocnictw do Biura Związku, co powinno usprawnić ich weryfikację.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego Zjazdu.
3. Zatwierdzenie porządku obrad i Regulaminu Zjazdu.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności ZKDP za 2016 rok.
6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.
7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za 2016 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi ZKDP absolutorium.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu głosowania w imieniu ZKDP na zgromadzeniu wspólników PBC Sp. z o.o. w przedmiocie powołania Zarządu PBC Sp. z o.o. na kolejną kadencję.
10. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji statutowo-regulaminowej.
11. Zmiany w statucie ZKDP.
12. Wybory organów ZKDP.
13. Uchwalenie zmian oraz zatwierdzenie tekstu jednolitego Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w ZKDP.
14. Uchwalenie zmian oraz zatwierdzenie tekstu jednolitego Regulaminu Sądu Koleżeńskiego ZKDP.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.