Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2017-11-08

XLII Zwyczajny Zjazd ZKDP, 7 grudnia 2017 r., godz. 10:30

Obrady rozpoczną się w czwartek, 7 grudnia br., o godz. 10:30, w Domu Dziennikarza przy ulicy Foksal 3/5, sala A, w Warszawie. Zarząd Związku przypomina, że mandaty zjazdowe będą wydawane delegatom wyłącznie po okazaniu odpowiedniego pełnomocnictwa (materiały na Zjazd) oraz kopii aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Delegaci proszeni są o wcześniejsze przesyłanie pełnomocnictw do Biura Związku, co powinno usprawnić ich weryfikację.

Informujemy, że możliwy jest również zdalny udział w obradach Zjazdu. Szczegółowe zasady zawarte są w Uchwale Zarządu ZKDP nr 21/2017 z dnia 21 września 2017 roku (poniżej).

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór przewodniczącego Zjazdu.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad i Regulaminu Zjazdu.
  4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
  5. Prezentacja projektu Prasa+ Siła Marki.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego ZKDP na 2018 rok.
  7. Podjęcie uchwały określającej sposób głosowania w imieniu Związku na zgromadzeniu wspólników PBC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia planu finansowego tej spółki na 2018 rok.
  8. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji statutowo-regulaminowej.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad.