Dane

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2018-06-06

XLIII Zwyczajny Zjazd ZKDP, 20 czerwca 2018 r., godz. 11:30

Obrady rozpoczną się w środę, 20 czerwca br., o godz. 11:30, w Domu Dziennikarza przy ulicy Foksal 3/5, sala A, w Warszawie. Zarząd Związku przypomina, że mandaty zjazdowe będą wydawane delegatom wyłącznie po okazaniu odpowiedniego pełnomocnictwa (materiały na Zjazd) oraz kopii aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Delegaci proszeni są o wcześniejsze przesyłanie pełnomocnictw do Biura Związku, co powinno usprawnić ich weryfikację.

Informujemy, że możliwy jest również zdalny udział w obradach Zjazdu. Szczegółowe zasady zawarte są w Uchwale Zarządu ZKDP nr 21/2017 z dnia 21 września 2017 roku (poniżej).