Dane

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2018-10-31

XLIV Zwyczajny Zjazd ZKDP, 4 grudnia  2018 r., godz. 10:30

Obrady rozpoczną się we wtorek, 4 grudnia br., o godz. 10:30, w Domu Dziennikarza przy ulicy Foksal 3/5, sala A, w Warszawie. Zarząd Związku przypomina, że mandaty zjazdowe będą wydawane delegatom wyłącznie po okazaniu odpowiedniego pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa) oraz kopii aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Delegaci proszeni są o wcześniejsze przesyłanie pełnomocnictw do Biura Związku, co powinno usprawnić ich weryfikację.

Informujemy, że możliwy jest również zdalny udział w obradach Zjazdu. Szczegółowe zasady zawarte są w Uchwale Zarządu ZKDP nr 21/2017 z dnia 21 września 2017 roku (poniżej).

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego Zjazdu.
3. Zatwierdzenie porządku obrad i Regulaminu Zjazdu.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego ZKDP na 2019 rok.
6. Podjęcie uchwały określającej sposób głosowania w imieniu Związku na zgromadzeniu wspólników PBC, sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia planu finansowego tej spółki na 2019 rok.
7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji statutowo-regulaminowej.
8. Uchwalenie zmian oraz zatwierdzenie tekstu jednolitego Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w ZKDP.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.