XLV Zwyczajny Zjazd ZKDP, 13 czerwca 2019 r., godz. 11:30

XLV Zwyczajny Zjazd ZKDP, 13 czerwca  2019 r., godz. 11:30

Obrady rozpoczną się w czwartek,13 czerwca br., o godz. 11:30, w Domu Dziennikarza przy ulicy Foksal 3/5, sala A, w Warszawie. Zarząd Związku przypomina, że mandaty zjazdowe będą wydawane delegatom wyłącznie po okazaniu odpowiedniego pełnomocnictwa (materiały na Zjazd) oraz kopii aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Delegaci proszeni są o wcześniejsze przesyłanie pełnomocnictw do Biura Związku, co powinno usprawnić ich weryfikację.

Informujemy, że możliwy jest również zdalny udział w obradach Zjazdu. Szczegółowe zasady zawarte są w Uchwale Zarządu ZKDP nr 21/2017 z dnia 21 września 2017 roku (poniżej).

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego Zjazdu.
3. Zatwierdzenie porządku obrad i Regulaminu Zjazdu.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności ZKDP za 2018 rok.
6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2018 rok.
7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za 2018 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi ZKDP absolutorium
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu głosowania w imieniu ZKDP na zgromadzeniu wspólników PBC Sp. z o.w przedmiocie powołania Zarządu PBC Sp. z o.o. na kolejną kadencję.
10. Wybory organów ZKDP.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.