Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2012-11-13

XXXII Zjazd ZKDP rozpocznie obrady 19 grudnia br.

Obrady rozpoczną się w środę 19 grudnia o godz. 10.00 w Domu Dziennikarza przy ulicy Foksal 3/5 w Warszawie. Zarząd Związku przypomina, że mandaty zjazdowe będą wydawane delegatom wyłącznie po okazaniu odpowiedniego pełnomocnictwa (materiały na Zjazd)  oraz kopii aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Delegaci proszeni są o wcześniejsze przesyłanie pełnomocnictw do Biura Związku, co powinno usprawnić ich weryfikację.

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór przewodniczącego Zjazdu.
  3. Zatwierdenie porządku obrad i Regulaminu Zjazdu.
  4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego ZKDP na 2013 rok.
  6. Podjęcie uchwały określjącej sposób głosowania w imieniu Związku na zgromadzeniu współników PBC sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia planu finansowego tej spólki na 2013 rok.
  7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji statutowo-regulaminowej.
  8. Uchwalenie zmian oraz zatwierdzenie tekstu jednolitego Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w ZKDP.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad.