Dane

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2020-02-13

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na Audytorów

Informujemy, że w dniu 6 lutego 2020 roku Zarząd ZKDP podjął decyzję o kontynuowaniu współpracy z następującymi firmami audytorskimi, które będą przeprowadzać kontrole za 2019 rok:

1.    MB Audyt Sp. z o.o.,
2.    Rewident Sp. z o.o.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z decyzjami ostatniego Zjazdu ZKDP część zadań i kompetencji Związku, m.in. organizacja audytu deklaracji, została przekazana do spółki Polskie Badania Czytelnictwa (PBC). W związku z powyższym umowy na przeprowadzenie Audytu będą zawierane pomiędzy PBC i Audytorem (a nie jak dotychczas – ZKDP i Audytorem). Ze względu na to, że podpisane umowy (Ogólne Warunki Umowy o przeprowadzenie kontroli nakładu i dystrybucji tytułów prasowych) pomiędzy wydawcami – członkami Związku i PBC obejmują jednocześnie przeprowadzenie zgodnego z zasadami ZKDP Audytu, nie będzie potrzeby zawierania Porozumienia przez wydawcę z Audytorem, jedynie ustalenie terminu kontroli. Wydawca może zawrzeć odrębną umowę z Audytorem regulującą zasady przetwarzania danych osobowych przez Audytora oraz zasady zachowania w poufności informacji i danych przekazanych Audytorowi przez wydawcę.

Cena podstawowa za usługi firm audytorskich nie uległa zmianie i wynosi 2 500 zł (netto). Zgodnie z Zasadami obliczania wynagrodzenia PBC (załącznik 7 do OWU o przeprowadzenie kontroli nakładu i dystrybucji tytułów prasowych), wydawca będzie dokonywać opłaty za przeprowadzenie Audytu na rzecz PBC. Kwota bazowa płatna będzie przed rozpoczęciem kontroli, a kwota dodatkowa po jej zakończeniu.

Kontrole rozpoczną się w kwietniu i będą trwały do 30 czerwca br. Przeprowadzane będą na zasadach obowiązujących w ubiegłym roku, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w ZKDP (tekst jednolity w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.) oraz na podstawie Wytycznych do kontroli za 2019 rok.

Na początku kwietnia br. udostępnimy Państwu listę tytułów prasowych objętych kontrolą zwyczajną za 2019 rok, zatwierdzoną przez Zarząd ZKDP zgodnie z pkt 5.7 Regulaminu kontroli ZKDP.