Dane

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2020-11-17

XLVIII Zwyczajny Zjazd ZKDP, 17 grudnia 2020 r., godz. 10:30

Obrady rozpoczną się w czwartek 17 grudnia br., o godz. 10:30, zdalnie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Szczegółowe zasady zawarte są w Uchwale Zarządu ZKDP nr 12/2020 z dnia 28 maja 2020 roku (poniżej).

Prosimy każdego uczestnika (dotyczy to również osób upoważnionych do reprezentowania firmy zgodnie z KRS-em), który będzie chciał wziąć  udział w głosowaniu o wysłanie na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   pełnomocnictwa (Materiały na Zjazd).  Pełnomocnictwo należy przesłać do biura Związku w celu ich weryfikacji, w terminie do 10 grudnia 2020 roku.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego Zjazdu.

3. Zatwierdzenie porządku obrad i Regulaminu Zjazdu.

4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego ZKDP na 2021 rok.

6. Podjęcie uchwały określającej sposób głosowania w imieniu Związku na zgromadzeniu wspólników PBC, sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia planu finansowego tej spółki na 2021 rok.

7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji statutowo-regulaminowej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi ZKDP absolutorium za okres od 1 stycznia 2020 roku do 17 grudnia 2020 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu głosowania przez Zarząd ZKDP na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PBC sp. z o.o. w sprawie zmian w umowie spółki PBC.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania ZKDP, sposobu jego likwidacji i przeznaczenia majątku oraz wskazania przechowawcy ksiąg i dokumentów po rozwiązaniu1.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu głosowania przez Zarząd ZKDP na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PBC sp. z o.o. w sprawie udzielenia zgody min. na zbycie udziałów w PBC sp. z o.o.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu ZKDP do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PBC sp. z o.o. w celu podjęcia uchwał, o których mowa w pkt 9 i 11 porządku obrad.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.

 

1Zgodnie z par. 33 ust. 2 i 3 Statutu Uchwałę o rozwiązaniu Związku podejmuje Zjazd  większością 3/4 głosów w obecności co najmniej  1/4 uprawnionych do głosowania członków Zjazdu.