Dane

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2010-12-07

XXVIII Zjazd ZKDP rozpocznie obrady 14 grudnia br. o godz. 14.00

Obrady rozpoczną się we wtorek 14 grudnia o godz. 14.00 w Domu Dziennikarza przy ulicy Foksal 3/5 w Warszawie.

Zarząd Związku przypomina, że mandaty zjazdowe będą wydawane delegatom wyłącznie po okazaniu odpowiedniego pełnomocnictwa (materiały na Zjazd) oraz kopii aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Delegaci proszeni są o wcześniejsze przesyłanie pełnomocnictw do Biura Związku, co powinno usprawnić ich weryfikację.

Planowany porządek obrad XXVIII Zwyczajnego Zjazdu ZKDP:


1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego Zjazdu.
3. Zatwierdzenie porządku obrad i Regulaminu Zjazdu.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego ZKDP na 2011 rok.
6. Podjęcie uchwały określającej sposób głosowania w imieniu Związku na zgromadzeniu wspólników PBC, sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia planu finansowego tej spółki na 2011 rok.
7. Zmiany w składzie Zarządu ZKDP.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.