Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2010-05-24

XXVII Zjazd ZKDP rozpocznie obrady 24 czerwca br.

Obrady rozpoczną się w czwartek 24 czerwca o godz. 10 w Domu Dziennikarza przy ulicy Foksal 3/5 w Warszawie.

Zarząd Związku przypomina, że mandaty zjazdowe będą wydawane delegatom wyłącznie po okazaniu odpowiedniego pełnomocnictwa (materiały na Zjazd) oraz kopii aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Delegaci proszeni są o wcześniejsze przesyłanie pełnomocnictw do Biura Związku, co powinno usprawnić ich weryfikację.

Planowany porządek obrad XXVIII Zwyczajnego Zjazdu ZKDP:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego Zjazdu.

3. Zatwierdzenie porządku obrad i Regulaminu Zjazdu.

4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności ZKDP za 2009 rok.

6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2009 rok.

7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za 2009 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi ZKDP absolutorium.

9. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji ds. standaryzacji danych.

10. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji statutowo-regulaminowej.

11. Uchwalenie zmian oraz zatwierdzenie tekstu jednolitego Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w ZKDP.

12. Uchwalenie zmian oraz zatwierdzenie tekstu jednolitego statutu ZKDP

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.