Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2010-03-09

Komunikat w sprawie autoryzowanych audytorów ZKDP oraz tekstu jednolitego Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w ZKDP w brzmieniu obowiązującym od lipca 2009 roku.

Informujemy, że Zarząd ZKDP podjął decyzję o kontynuowaniu współpracy z 5 firmami audytorskimi upoważnionymi do wykonywania kontroli nakładu i dystrybucji tytułów prasowych zarejestrowanych w ZKDP. Audyty w bieżącym roku przeprowadzać będą:

1. Audyt i Rachunkowość „UZR- CBR” Sp. z o.o.,

2. Biuro Badania Bilansów Sp. z o.o.,

3. PKF Audyt Sp. z o.o.,

4. Polinvest- Audit Sp. z o.o.,

5. Rewident Sp. z o.o.

Kontrole zwyczajne rozpoczną się w marcu i będą trwały do 30 czerwca br. Cena podstawowa za usługi firm audytorskich nie uległa zmianie (Cennik ).

W świetle postanowień Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w ZKDP (par. 14 ust. 3), biegli rewidenci otrzymają dodatkowe instrukcje co do sposobu przeprowadzania kontroli, opracowane przez komisję zjazdową i zatwierdzone przez Zarząd ZKDP (Wskazówki dla audytorów). Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem, ze szczególnym uwzględnieniem załącznika nr 1 – Rodzaje dokumentów źródłowych udostępnionych przez wydawcę w celu przeprowadzenia kontroli. Jeśli dysponujecie Państwo innymi dokumentami, niż wymienione w powyższym wykazie i macie – Państwo lub P.T. Audytorzy - jakiekolwiek wątpliwości, czy na ich podstawie można zweryfikować dane z deklaracji, prosimy o zgłoszenie takiego faktu do Zarządu ZKDP, w celu dokonania przez niego oceny, czy taka dokumentacja pozwala na rzetelną weryfikację danych i wpisania jej do załącznika nr 1.

Jednocześnie informujemy, że Komisja statutowo – regulaminowa postanowiła nie zmieniać wytycznych dla audytorów w odniesieniu do nowego brzmienia par. 9 ust. 5 Regulaminu kontroli, co w konsekwencji oznacza, iż uchwalona przez XXV Zjazd ZKDP (w czerwcu 2009 r.) poprawka dotycząca prenumeraty e-wydań nie weszła w życie i w tym zakresie obowiązują dotychczasowe regulacje (tekst jednolity Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w ZKDP w brzmieniu obowiązującym od lipca 2009 roku ). Szczegółowe uzasadnienie takiej decyzji Komisji znajdziecie Państwo w sprawozdaniu na XXVI Zjazd ZKDP.