Dane

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

Wyniki kontroli nadzwyczajnej Businessman.pl - upomnienie dla Migut Media SA

Po zapoznaniu się z wynikami kontroli nadzwyczajnej nakładu i dystrybucji miesięcznika Businessman.pl za okres I-II 2009 roku, w związku z podaniem w deklaracjach nierzetelnych danych, Zarząd udzielił Migut Media SA upomnienia i pouczył Wydawcę o konieczności złożenia autokorekt, w odniesieniu do danych od marca 2009 roku (zob. uchwała nr 75/2009).

W świetle wyjaśnień Migut Media SA (obecny wydawca miesięcznika Businessman.pl) oraz informacji przekazanych przez MMG Polska Sp. z o.o. (poprzedni wydawca) dotyczących braku dostępu do dokumentacji umożliwiającej przeprowadzenie kontroli za 2008 rok, mimo wcześniejszego pisemnego zobowiązania, Zarząd ZKDP uznał za konieczne sprawdzenie rzetelności bieżących danych miesięcznika Businessman.pl w drodze kontroli nadzwyczajnej.

Przeprowadzona kontrola nadzwyczajna wykazała rozbieżności pomiędzy deklaracjami złożonymi do ZKDP a stanem faktycznym, związane z nieprawidłowym zakwalifikowaniem egzemplarzy do sprzedaży egzemplarzowej zamiast do innych płatnych form rozpowszechniania. Rozbieżności te dotyczyły egzemplarzy przeznaczonych przez kolportera do dalszego bezpłatnego rozpowszechniania, które zgodnie z § 9 ust. 7 lit e) Regulaminu kontroli ZKDP, powinny być zaliczone do innych płatnych form rozpowszechniania oraz egzemplarzy, dla których wydawca nie przedstawił dokumentacji świadczącej o ich sprzedaży za pośrednictwem kolportera po cenie egzemplarzowej, co jest wymagane zgodnie z § 9 ust. 2 lit a) Regulaminu kontroli ZKDP.