Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2009-11-17

XXVI Zjazd ZKDP rozpocznie obrady 16 grudnia br.

Obrady rozpoczną się w środę 16 grudnia o godz. 10 w Domu Dziennikarza przy ulicy Foksal 3/5 w Warszawie.

Zarząd Związku przypomina, że mandaty zjazdowe będą wydawane delegatom wyłącznie po okazaniu odpowiedniego pełnomocnictwa (materiały na Zjazd) oraz kopii aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Delegaci proszeni są o wcześniejsze przesyłanie pełnomocnictw do Biura Związku, co powinno usprawnić ich weryfikację.

Planowany porządek obrad XXVI Zwyczajnego Zjazdu ZKDP:

1.Otwarcie obrad.

2.Wybór przewodniczącego Zjazdu.

3.Zatwierdzenie porządku obrad i Regulaminu Zjazdu.

4.Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

5.Informacja o planowanych działaniach Zarządu ZKDP.

6.Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego ZKDP na 2010 rok.

7.Podjęcie uchwały określającej sposób głosowania w imieniu Związku na zgromadzeniu wspólników PBC, sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia planu finansowego tej spółki na 2010 rok.

8.Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji statutowo-regulaminowej.

9.Uchwalenie zmian oraz zatwierdzenie tekstu jednolitego Regulaminu kontroli nakładu i dystry-bucji prasy zarejestrowanej w ZKDP.

10.Wolne wnioski.

11.Zamknięcie obrad.