Dane

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

Wyniki kontroli nadzwyczajnej Mody na Zdrowie - upomnienie dla XXL Media

Po zapoznaniu się z wynikami kontroli nadzwyczajnej nakładu i dystrybucji miesięcznika Moda na Zdrowie za okres I-XI 2008 roku, w związku z podaniem w deklaracjach nierzetelnych danych, Zarząd udzielił XXL Media Sp. z o.o. upomnienia i pouczył wydawcę o konieczności złożenia autokorekt, w odniesieniu do danych za 2009 rok (zob. uchwała nr 43/2009).

Celem zleconej przez Zarząd w styczniu br. kontroli nadzwyczajnej było sprawdzenie rzetelności danych w związku z istotną zmianą sposobu ich deklarowania przez Wydawcę. Począwszy od sierpnia 2008 r., XXL Media wykazywało w prenumeracie kolporterskiej znaczną liczbę egzemplarzy (od 139 400 do 206 400), przy jednoczesnym pomniejszeniu innych płatnych form rozpowszechniania (ok. 139-190 tyś egz.), co wskazywało na przekwalifikowanie tej ostatniej formy.

Kontrola potwierdziła przypuszczenia Zarządu i wykazała rozbieżności związane są z nieprawidłowym zakwalifikowaniem do prenumeraty kolporterskiej zamiast do innych płatnych form rozpowszechniania, egzemplarzy dla których wydawca nie przedstawił dokumentacji świadczącej o ich zakupie przez zamawiającego, za pośrednictwem firmy kolporterskiej, po cenie nie niższej niż 40% średniej ceny egzemplarzowej, co jest wymagane zgodnie z § 9 ust. 4 pkt a 2) Regulaminu kontroli ZKDP. Miesięcznik Moda na Zdrowie, z wyjątkiem niewielkiej sprzedaży egzemplarzowej (155-272 egz.) i prenumeraty wydawniczej indywidualnej (17- 208 egz.), w 2008 roku, w większości był rozdawany klientom aptek.

Analogiczne przypadki zaliczenia do prenumeraty (wielu egzemplarzy lub kolporterskiej) egzemplarzy, które de facto trafiały do ostatecznego odbiorcy jako bezpłatne, wystąpiły już we wcześniejszych kontrolach zwyczajnych i były komunikowane członkom Związku (zob. www.zkdp.pl Kontrola/Wyniki kontroli/2007 – uchwały Zarządu ZKDP nr 53 i 66/2008 par. 2.1 i 3.1).

Wydawca nie skorzystał z przysługującego mu prawa i przed zmianą kwalifikacji nie zasięgnął opinii Zarządu ZKDP, co pozwoliłoby uniknąć konsekwencji wynikających z podania nierzetelnych danych.