Dane ZKDP

Tytuły kontrolowane

Regulamin kontroli

Nasi partnerzy

2009-06-23

XXV Zjazd ZKDP rozpocznie obrady 25 czerwca br.

Obrady rozpoczną się w czwartek 25 czerwca o godz. 10 w Domu Dziennikarza przy ulicy Foksal 3/5 w Warszawie.

Zarząd Związku przypomina, że mandaty zjazdowe będą wydawane delegatom wyłącznie po okazaniu odpowiedniego pełnomocnictwa ( materiały na zjazd ) oraz kopii aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Delegaci proszeni są o wcześniejsze przesyłanie pełnomocnictw do Biura Związku, co powinno usprawnić ich weryfikację.

Planowany porządek obrad XXV Zwyczajnego Zjazdu ZKDP:

1.Otwarcie obrad.

2.Wybór przewodniczącego Zjazdu.

3.Zatwierdzenie porządku obrad i Regulaminu Zjazdu.

4.Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

5.Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności ZKDP za 2008 rok.

6.Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2008 rok.

7.Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za 2008 rok.

8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi ZKDP absolutorium.

9.Uchwalenie zmian oraz zatwierdzenie tekstu jednolitego statutu ZKDP.

10.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zarządu PBC Sp. z o.o.

11.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zarządu PBC Sp. z o.o. spośród kandydatów zgłoszonych przez Radę Nadzorczą PBC Sp. z o.o.

12.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PBC Sp. z o.o. pełniącego jednocześnie funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej PBC Sp. z o.o.

13.Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Rady Nadzorczej PBC Sp. z o.o.

14.Wybory organów ZKDP.

15.Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji ds. standaryzacji danych.

16.Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji ds. e-wydań.

17.Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji statutowo-regulaminowej.

18.Uchwalenie zmian oraz zatwierdzenie tekstu jednolitego Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w ZKDP.

19.Wolne wnioski.

20.Zamknięcie obrad.